loader image

L’organització i l’estructura de l’Educació Secundària dificulta, en alguns casos, la inclusió d’alguns alumnes. Per això, a vegades es pot prendre la decisió de recomanar la incorporació d’un alumne a un programa específic amb un enfocament més pràctic on es prioritza l’aprendre a aprendre i l’aprendre a fer amb un professorat més proper i amb una major dedicació al grup reduït d’alumnes.

En definitiva, consideram que hi ha programes educatius específics que beneficien alguns alumnes per la seva inclusivitat i que  contribueixen a la motivació i la il·lusió de l’alumne per continuar amb l’aprenentatge, així com a consolidar el sentiment de pertinença al grup, fet que suposa una oportunitat que podria significar la seva continuació en el sistema educatiu reglat.

El taller de suport educatiu contempla l’aprenentatge del currículum d’una forma més globalitzada. La iniciativa d’engegar aquest taller ha partit de la necessitat d’atendre de forma més personalitzada l’alumnat amb un perfil de rebuig a les activitats curriculars.

Està adreçat als alumnes que presenten conductes apàtiques o absentistes, baixa autoestima, rebuig als aprenentatges tradicionals/curriculars, disrupció a l’aula ordinària, baixa motivació, risc d’abandonament escolar, situació sociofamiliar desfavorable.

Els objectius d’aquesta mesura d’atenció a la diversitat són:

 • Facilitar unes expectatives positives al propi alumne sobre les possibilitats de millora en l’aprenentatge.
 • Assegurar l’assistència a classe i evitar l’absentisme i posterior abandonament escolar.
 • Valorar les realitzacions pròpies i les dels altres.
 • Formar equips de feina que permetin un desenvolupament equilibrat de les relacions personals i la col·laboració amb altres persones (professors, companys i altres).
 • Propiciar l’autonomia personal amb l’aprenentatge de solució de problemes en el desenvolupament dels projectes.
 • Valorar i respectar l’entorn, amb la interiorització de formar part del mateix.
 • Aprendre que amb el desenvolupament d’hàbits d’higiene i seguretat en el treball podem contribuir a aconseguir una millor qualitat de vida.
 • Apreciar els coneixements i sabers tècnics i artístics que s’utilitzen en els diferents projectes i relacionar-los amb la tradició industrial i/o artesana del seu entorn.
 • Entendre, interpretar i reproduir missatges de tipus tècnic necessaris pel desenvolupament dels diferents projectes de treball que es proposin a l’aula taller.
 • Realitzar els projectes implicant-se positivament en tot el procés de disseny, elaboració i avaluació dels mateixos.
 • Valorar la Re-utilització, la Reducció i el Reciclatge de materials.
 • Participar en els esdeveniments (fires, mercats, exposicions…) que sigui possible.