loader image

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS).

DESCRIPCIÓ

L’àmbit educatiu constitueix un espai idoni per abordar la promoció i l’educació per a la salut, ja que la infància i l’adolescència són les èpoques del desenvolupament vital en les quals s’adquireixen els principals hàbits de vida que es consolidaran amb els anys.

L’objectiu del programa Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears és facilitar l’adopció, per part de tota la comunitat educativa, de models de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.

Els centres educatius es poden constituir en centres promotors de la salut quan apliquen, en el marc educatiu, intervencions de promoció i educació per a la salut. Aquestes intervencions estan recomanades per diverses institucions com l’OMS, la UNESCO, la UNICEF, el Consell d’Europa o la Comissió Europea, entre d’altres, ja que ho consideren la manera més efectiva per promoure, a la llarga, l’adopció d’estils de vida saludables i el camí perquè l’educació per a la salut (EpS) arribi als grups de població més joves, amb independència de factors com la classe social, el gènere o el nivell educatiu dels pares i les mares.

L’estructura que es proposa en el programa és treballar segons els eixos prioritaris d’intervenció, definits per diferents organitzacions i entitats, basats en la bibliografia existent. Molts estan relacionats i, quan es treballa un eix, molt probablement repercuteix en els altres. Aquests eixos són l’alimentació saludable i la vida activa, el benestar i la salut emocional, la prevenció de conductes addictives, l’educació afectiva i sexual, i la seguretat i la prevenció de riscs.

Per tant, perquè un centre pugui ser considerat promotor de salut, caldrà que tota la comunitat educativa adopti com a compromís un plantejament innovador, integrador i hol.lístic en el foment de la salut per desenvolupar, finalment, estils de vida dins un ambient favorable per a aquesta.

OBJECTIU I PRINCIPIS

Els bons resultats educatius (considerats per nivells i àrees) d’un centre estan molt relacionats amb la consecució d’uns nivells òptims de salut dins la comunitat educativa, entenent la salut tal com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la defineix, és a dir, com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no tan sols com l’absència d’una malaltia.

L’objectiu principal del programa és que els alumnes desenvolupin al màxim les habilitats que possibilitin una millor cura de si mateixos i una major competència personal i social, la qual cosa incidirà, a curt i a llarg termini, tant en l’espai més restringit de la prevenció de malalties i conductes de risc per a la salut, com en l’àmbit més ampli a l’hora d’afrontar la vida i la gestió de situacions vitals de tot tipus: amistat, enamorament, oci, estudi, feina, família, etc.

Els objectius específics que es persegueixen van dirigits tant als alumnes com a la resta de la comunitat educativa (família, professors, personal no docent, etc.) i són els que es detallen a continuació:

Afavorir uns hàbits alimentaris saludables.

Impulsar i promoure la vida activa, l’exercici físic i l’oci saludable.

Afavorir el desenvolupament personal a partir de l’adquisició de competències en habilitats per a la vida, com ara l’autoconeixement, l’autoestima, la gestió d’emocions i sentiments, el pensament crític i creatiu, la presa de decisions i altres habilitats o competències com a elements protectors de conductes no saludables.

Promoure estils de vida lliures de drogues i facilitar als alumnes coneixements, actituds i habilitats per evitar i/o retardar l’inici del consum.

Promoure actituds saludables i positives en relació amb l’afectivitat i la sexualitat.

Promoure estils de vida que ajudin a conviure amb les tecnologies de la informació i la comunicació, evitant-ne un mal ús.

Promoure l’adopció de pautes de comportament i estils de vida que tendeixen a incrementar la seguretat i la prevenció de lesions no intencionades o accidents que incloguin estratègies de seguretat tant dins com fora del centre educatiu.

RECURSOS seguretat i prevenció de riscs

Escola, Salut i Feina

https://www.scribd.com/document/391579962/Escola-Salut-i-Feina#from_embed

Salut Laboral Sector Docent

https://www.scribd.com/document/391580031/Salut-Laboral-Sector-Docent#from_embed

Oficines i Despatxos

https://www.scribd.com/document/392058559/Oficines-i-Despatxos-1#from_embed