loader image

A l’IES Port d’Alcúdia apostam per les TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) com a eina de suport per a la tasca educativa.

Els alumnes fan servir tauletes o chromebooks a totes les matèries. Aquests dispositius digitals són propietat de l’alumnat però una part dels seu import està subvencionat per l’administració ja que el nostre centre està adherit al programa TAC de la Conselleria d’Educació.

Els alumnes fan servir multitud d’aplicacions i serveis de la xarxa, però destaquen les Eines Google. El Classroom s’utilitza com a aula virtual, la qual cosa permet que el professorat elabori els seus propis materials i els alumnes no han d’adquirir llibres de text en paper. El Gmail s’empra a nivell corporatiu com a eina de comunicació tant per professors, alumnes i famílies. El Drive s’utilitza com espai d’emmagatzament de diferents documents i tasques i el Calendar com a eina organitzativa. En algunes matèries s’empren també llibres digitals.

Tots aquests dispositius funcionen sobre una xarxa WIFI d’alta capacitat.

Qualsevol dubte o suggeriment que tengueu sobre aquest programa ens ho podeu fer arribar através d’aquest formulari.

Dubtes o suggeriments sobre el programa TAC