loader image

Quan un alumne falta a classe són els tutors legals els qui n’han de justificar l’absència i aportar la documentació justificativa necessària al tutor o tutora. 

Recordeu que les faltes d’assistència són justificades si el motiu de justificació és un dels següents:

  1. Malaltia de l’alumnat.
  2. Cita de l’alumnat amb el/la pediatra o especialista. Ingrés hospitalari.
  3. Mort o malaltia greu d’un familiar.
  4. Tramitació de documents oficials, presentació a proves o exàmens, citacions judicials.
  5. Altres faltes justificades que l’equip docent acordi com a vàlides i no siguin faltes d’assistència reincidents.

Qualsevol altra absència no contemplada en els apartats anteriors es considerarà no justificada. En tots els casos és responsabilitat del pare, mare o tutor legal informar el tutor o tutora o l’equip directiu dels motius de les faltes d’assistència

Aquesta justificació s’ha de fer sempre durant els 3 dies següents a la falta i es pot fer de dues maneres:

  • Imprès de justificació en paper: el pot recollir l’alumne o el tutor legal a Consergeria i s’ha de lliurar al tutor, juntament amb la documentació necessària (justificant d’assistència al PAC, justificant de renovació de documents, etc). Aquesta justificació arribarà al tutor, qui decidirà si justifica o no l’absència.
  • Mitjançant l’aplicatiu GESTIB: a l’apartat “assistència i amonestacions” les famílies poden consultar les faltes d’assistència i justificar-les. Es pot adjuntar la documentació pertinent (justificant d’assistència al PAC, justificant de renovació de documents, etc). Aquesta justificació arribarà al tutor, qui decidirà si justifica o no l’absència.