loader image

El present projecte constitueix una experiència innovadora basada en el joc com a metodologia d’aprenentatge i de relació entre iguals. 

Tradicionalment, es definia el joc com una experiència lúdica pròpia de la infantesa i oposada al concepte d’aprenentatge. Avui, però, nombrosos estudis demostren que els aprenentatges significatius són aquells que es vivencien i el joc és una eina molt potent per vivenciar aprenentatges i experiències; a més a més, motiva la capacitat constructiva i creadora, com també l’exploradora, afavorint el desenvolupament físic, intel·lectual i social.

Així doncs, podem afirmar que el joc és un instrument facilitador del procés d’ensenyament-aprenentatge.

L’Article 31 de la Convenció dels Drets de nins i nines (adoptada per l’assamblea general de les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989) diu: «Se reconoce el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Se respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y se propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la actividad cultural, artística, recreativa y de esparcimiento».

La normativa educativa estableix que per a potenciar la motivació per l’aprenentatge competencial es requereixen metodologies actives i contextualitzades que afavoreixin la participació i implicació de l’alumnat per a l’adquisició i ús de coneixements en situacions reals per generar aprenentatges més transferibles i de llarga durada. Aquestes metodologies actives «han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas en situaciones similares» (Orden ECD 65/2015. Annex II). Així doncs, l’Aprenentatge Basat en Jocs (ABJ) constitueix una metodologia molt adequada per a l’assoliment de les competències clau i els aprenentatges vivenciats i permanents.

El desig de jugar estimula els éssers humans a descobrir, manipul·lar, observar i interpretar el món que els envolta. Jugant, descobrim altres persones i aprenem a relacionar-nos, exercitam diferents habilitats i capacitats i s’assumeixen petits riscos que ens ajuden a créixer i a conèixer la realitat que ens envolta.

El joc compleix funcions importantíssimes per a l’individu i la societat, algunes com les que es detallen a continuació:

 • Desenvolupament motor: implica sovint moviment i exercici físic, per la qual cosa estimula el desenvolupament psicomotor, la coordinació, l’expressió gestual i l’augment de la força i la velocitat. Es tracta d’un “aprendre posant el cos”.
 • Desenvolupament Intel·lectual-Cognitiu: jugar demanda comprendre el funcionament de les coses, anticipar els moviments d’altres jugadors, construir escenaris, estudiar situacions i elaborar estratègies d’actuació.
 • Desenvolupament Emocional-Afectiu: el joc, amb la seva pròpia realitat imaginària (l’actuar “com si”), la repetició de situacions (contactes i vincles entre els participants) i la recerca de l’equilibri entre cooperar i competir, estimula la comprensió i maduració d’experiències.
 • Desenvolupament social: el joc és una activitat reglamentada, consensuada pels participants, de generació de rols i recerca d’acords (el que no es pot fer, el paper de cadascú…).
 • Desenvolupament Comunicatiu i Lingüístic: el joc promou el desenvolupament del llenguatge, la lectoescriptura, la comunicació en contextos diversos, l’assumpció de rols, els recursos paralingüístics…
 • Millorar el clima de convivència al centre.
 • Potenciar les habilitats de comunicació.
 • Potenciar l’escolta activa.
 • Treballar la intel·ligència emocional.
 • Fomentar el treball en equip.
 • Crear consciència lúdica
 • Introduir nous espais i noves formes de lleure.
 • Contribuir al desenvolupament de les competències clau.
 • Millorar la competència en comunicació lingüística dels participants

La ludoteca compta amb els jocs següents:

 • Jenga: joc d’estratègia i destresa (física i mental). Es tracta de llevar blocs de fusta d’una torre sense que aquesta caigui. Guanya el jugador que ha fet la tirada anterior a l’esbucament de la torre.

 • Story Cubes: Joc de creativitat i vocabulari. Es tracta de construir històries a partir de les imatges que surten a les tirades de daus. Guanya el més creatiu.

 • Dobble: Joc d’agilitat i rapidesa. Es tracta de tirar una carta, el més ràpid possible, que tengui una imatge coincident amb la carta que hi ha sobre la taula. Guanya qui primer acaba les cartes.

 • Virus: Joc de cartes amb continguts de ciències. L’objectiu és acabar amb la pandèmia i erradir els virus mitjançant tots els mitjans a l’abast.

 • Jungle Speed: Joc d’agilitat i rapidesa. Consisteix en ser el primer en agafar el tòtem quan les formes de les cartes coincideixen. Guanya qui primer es queda sense cartes.

 • Illa calavera: Joc d’estratègia que combina cartes i daus. L’objectiu és ser el pirata més ric i enviar els rivals a l’Illa Calavera.

 • Sushi Go: Joc de cartes en el qual l’objectiu és la millor combinació de plats de sushi i convertir-se en el xef mestre.

 • Parauleja: Joc d’agilitat i vocabulari. Consisteix en ser el més ràpid en dir una paraula de la categoria gramatical correcta que comenci amb la lletra que hi ha sobre la taula. Guanya qui té més punts quan ja no queden cartes.

Durant el curs es poden anar incorporant jocs i els usuaris poden fer peticions de jocs que compleixin els requisits i contribueixin a l’assoliment dels objectius del projecte (parlar amb la responsable)

Per a una bona convivència i bon ús de l’espai cal seguir unes normes bàsiques:

 • A la Ludoteca no es pot menjar ni beure
 • Tothom hi és benvingut i tots ens tractarem amb RESPECTE
 • Per jugar cal apuntar-se a una graella de registre
 • Hi haurà un responsable a cada espai de joc, que es registrarà a la graella
 • Abans de treure un nou joc s’ha de recollir l’anterior
 • Els jugadors són els encarregats de deixar-ho tot com estava quan toqui el timbre
 • Si algun participant fa malbé o perd components d’un joc els haurà de reposar.
 • La normativa del centre és vigent a la ludoteca

La ludoteca romandrà oberta durant els esplais de dimarts i dijous (1r esplai).

Està ubicada al hall del segon pis.

S’hi accedirà amb Reserva prèvia.

Davant la gran demanda que ha tengut la Ludoteca i per tal que tots puguem gaudir d’aquest nou espai, per accedir-hi caldrà fer una reserva.

Es reserva per dia i joc, de manera individual.

Més endavant, comptarem amb un programa de reserves, per ara es gestionarà de manera manual per part dels professors encarregats de la Ludoteca i rebreu confirmació al vostre correu electrònic.

No es pot accedir a la Ludoteca si no heu rebut confirmació per correu electrònic.

Recordau que la Ludoteca té 20 places per dia.

Formulari de reserva