loader image
 • Biologia i geologia
 • Geografia i història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemàtiques
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Tutoria
 • Educació física
 • Educació plàstica, visual i audiovisual I
 • Música I
 • Valors ètics o Religió catòlica
 • Física i química
 • Geografia i història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemàtiques
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Valors ètics o Religió catòlica
 • Tecnologia I
 • Educació física

ESPECÍFIQUES (triar-ne una)

 • Segona llengua estrangera. Alemany
 • Educació plàstica i visual II
 • Música II
 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Geografia i història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Valors ètics o religió
 • Tecnologia II
 • Educació física

MATEMÀTIQUES (triar-ne una)

 • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

ESPECÍFIQUES (triar-ne una)

 • Segona llengua estrangera. Alemany
 • Educació plàstica i visual II
 • Música II
 • Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
 • Cultura clàssica
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Educació física
 • Valors ètics o Religió

ITINERARIS (triar-ne un)

 • Matemàtiques acadèmiques + Biologia/Geologia + Física/Química
 • Matemàtiques acadèmiques + Llatí + Economia
 • Matemàtiques aplicades + Iniaciació a l’activitat emprenedora i empresarial + Tecnologia
 • Matemàtiques aplicades + Ciències aplicades a l’activitat professional + Tecnologia

ESPECÍFIQUES (triar-ne una que no hagueu triat a l’apartat anterior)

 • Educació plàstica i visual
 • Música
 • Segona llengua estrangera. Alemany
 • Cultura clàssica
 • Cultura científica
 • TIC
 • Arts escèniques i dansa
 • Filosofia
 • Biologia/Geologia
 • Llatí
 • Física/Química
 • Tecnologia
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Economia
 • Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

Document explicatiu de les assignatures específiques i troncals que els alumnes poden escollir en funció de la modalitat d’estudis que vulguin cursar

Document Específiques i troncals (1)