loader image

En el present curs acadèmic 20/21 hem muntat el 3r dispositiu del projecte SECOSTA (UIB, IMEDA i COB). Es tracta d’un mareògraf.

La idea de partida és mesurar el nivell de la mar amb un sensor de distància acústic. El sensor que proposem emet un pols acústic a 40KHz, que rebota als objectes. Mesurant el temps que triga a tornar, calcula la distància de l’objecte. Si enfoquem l’aparell a la superficie de l’aigua i mantenim l’aparell quiet, veurem que la mar estarà més a prop en marea alta i més lluny en marea baixa. Les oscilacions del nivell de la mar a la mediterrània es deuen bàsicament a tres factors: la marea astronòmica causada pel sol i per la lluna, que té un periode principalment al voltant de les 12h i 24h; la marea atmosfèrica produida per variacions en la pressió atmosfèrica que es transmeten a la mar, que té ritmes variats que van entre minuts i dies, i el cicle estacional degut als cicles d’encalentiment i refredament de l’aigua i que té un periode de 12 mesos. Ens interessa tenir la sèrie de mesures el més llarga possible per estudiar aquests tres fenòmens, i per això voldrem fer un aparell que consumeixi el mínim possible d’energia i amb la possibilitat de que es pugui carregar amb una placa solar. D’aquesta ma era podrà funcionar molts dies seguits. Una alternativa a la placa solar és anar canviant les piles (quatre piles AA de 2500mAh ens durarien 3 dies aprox.) També necessitarem que tingui un bon rellotge per cronometrar bé les variacions del nivell del mar. Per això aquest projecte consisteix en construir un datalogger basat en arduino, de mínim consum energètic, amb rellotge, que enregistri les dades del nivell de la mar en una targeta uSD, i alimentat per una placa solar.

L’estudi es complementa amb la construcció d’un barógraf, ja que bona part d’aquestes oscil·lacions es deuen a canvis en la pressió atmosfèrica. Per això és necessari mesurar i enregistrar valors de pressió atmosfèrica alhora que els de nivell de la mar per poder extreure’n conclusions. En aquest equipament proposem l’ús d’una tarja ‘datalogger’ acoblada a un arduino per enregistrar les mesures d’un sensor de pressió en una memòria uSD. Per tal de tenir una sèrie temporal el més llarga possible, ens caldrà tenir endollat l’aparell tota l’estona. La pressió atmosfèrica es pot mesurar bé en habitacions cobertes, com ara una aula, i no ens caldrà preparar l’instrument per treballar a la intempèrie, a no ser que ens interessi enregistrar la temperatura exterior. La idea és construir un datalogger basat en arduino, amb el temps controlat per un rellotge, que enregistri les dades almenys de pressió atmosfèrica en una targeta uSD. Proposem un sensor de pressió, però es podria instal·lar també un sensor que a més de la pressió atmosfèrica i la temperatura mesurés la humitat relativa i la concentració de gasos orgànics
VOC. Aquestes variables no tenen a veure amb el nivell de la mar, però pot ser interessant
enregisrar-les.

El passat dia 28 de maig, es va procedir al muntatge del mareògraf al port d’Alcudia. Agrair a AlcudiaMar la cessió de l’espai i el suport de l’Ajuntament d’Alcúdia.