loader image

1r d’ESO

 • Biologia i geologia
 • Geografia i història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemàtiques
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Tutoria
 • Educació física
 • Educació plàstica, visual i audiovisual I
 • Música I
 • Valors ètics o Religió catòlica

2n d’ESO

 • Física i química
 • Geografia i història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Matemàtiques
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Valors ètics o Religió catòlica
 • Tecnologia I
 • Educació física

ESPECÍFIQUES (triar-ne una)

 • Segona llengua estrangera. Alemany
 • Educació plàstica i visual II
 • Música II

3r ESO

 • Biologia i geologia
 • Física i química
 • Geografia i història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Valors ètics o religió
 • Tecnologia II
 • Educació física

MATEMÀTIQUES (triar-ne una)

 • Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics
 • Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

ESPECÍFIQUES (triar-ne una)

 • Segona llengua estrangera. Alemany
 • Educació plàstica i visual II
 • Música II
 • Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
 • Cultura clàssica

4t ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Primera llengua estrangera – Anglès
 • Educació física
 • Valors ètics o Religió

ITINERARIS (triar-ne un)

 • Matemàtiques acadèmiques + Biologia/Geologia + Física/Química
 • Matemàtiques acadèmiques + Llatí + Economia
 • Matemàtiques aplicades + Iniaciació a l’activitat emprenedora i empresarial + Tecnologia
 • Matemàtiques aplicades + Ciències aplicades a l’activitat professional + Tecnologia

ESPECÍFIQUES (triar-ne una que no hagueu triat a l’apartat anterior)

 • Educació plàstica i visual
 • Música
 • Segona llengua estrangera. Alemany
 • Cultura clàssica
 • Cultura científica
 • TIC
 • Arts escèniques i dansa
 • Filosofia
 • Biologia/Geologia
 • Llatí
 • Física/Química
 • Tecnologia
 • Ciències aplicades a l’activitat professional
 • Economia
 • Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial

IES PORT D’ALCÚDIA – C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d’Alcúdia.

Tel. 971 54 72 46  Email: iesportdalcudia@educaib.eu