Què és la mediació escolar?
1.QUÉ ÉS UN CONFLICTE?
És una situació en què dues o més persones entren en oposició o desacord,perquè les seves posicions, interessos, necessitats, desitjos... són incompatibles (o percebuts com a incompatibles) en què les emocions i sentiments juguen un paper important, i la relació entre les parts implicades es veu deteriorada o enfortida, en funció de com sigui el procés de resolució del conflicte.
2. QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ ESCOLAR?
La mediació escolar és una procés estructurat de resolució de conflictes de manera pacífica i constructiva, en què les persones enfrontades es reuneixen en presència de mediadors/res i, mitjançant el diàleg, cerquen solucions al problema conjuntament. Hem de dir que la mediació:
  • És voluntària.
  • És confidencial.
  • És imparcial.
  • És un procés en el qual les persones en conflicte prenen les pròpies decisions de manera responsable i satisfactòria.
(TU GUANYES I JO GUANY, TOTS GUANYAM).
3. QUIN ÉS EL PAPER DEL/DE LA MEDIADOR/A?
La persona que actua com a mediadora:
  • Té la funció de facilitar la comunicació entre les parts que participen en la mediació.
  • No pren partit, no es posiciona, no cerca donar la raó, no fa judicis de valor, sinó que té una relació d’imparcialitat i de neutralitat.
  • Manté, en tot moment, la confidencialitat (exceptuant en situacions molt greus).
  • Vetlla per tal que l'acord sigui equitatiu.
4. QUI POT SER MEDIADOR/A?
Qualsevol alumne/a del Centre (es prioritza que no sigui de 4t d’ESO) pot formar part de l'equip de Mediació Escolar. Ara bé!, Ser mediador/a requereix de formació i compromís personal.
5. QUAN ES POT REALITZAR LA MEDIACIÓ EL SERVEI?
  • Sempre que hi hagi un conflicte entre dos o més alumnes del Centre sense resoldre.
  • Que les d​ues parts​enfrontades e​stiguin d'acord en participar-hi​.
Ara bé!, No es podrà dur a terme el procés de mediació escolar quan el conflicte constitueixi una falta molt greu o un delicte.
6. COM SOL·LICITAR EL SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR?
És molt fàcil! Existeixen diverses vies per arribar al servei:

1. Mitjançant el/la tutor/a.
2. A través de l’Equip Directiu.
3. Acudint al departament d'Orientació.
4. Emplenant una sol·lictud que es troba devora consergeria i dipositant-la a la bústia de mediació.
5. F​ormulari​ al web de l’Institut.
7. QUINS BENEFICIS ENS APORTA LA MEDIACIÓ?
1. Proporciona una alternativa constructiva als conflictes que puguin sorgir.
2. Millora el clima de les aules i dels diferents espais del Centre.
3. Permet la participació activa i responsable en la resolució dels propis conflictes.
4. Afavoreix l'autoestima i el creixement personal.
5. Permet el treball en equip.
IES PORT D'ALCÚDIA - C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d'Alcúdia. Tel. 971 54 72 46. Fax 971 89 78 30. e-mail: direccioportdalcudia@gmail.com / iesportdalcudia@iesportdalcudia.org