Mesura de la qualitat de l'aire PM 2.5

IES Port d'Alcúdia 20211. Introducció
El present projecte, desenvolupat a l'IES Port d'Alcúdia, es basa en la construcció d'un dispositiu de baix cost per mesurar les partícules de contaminació atmofèrica. Les dades obtingudes pel sensor es traspassen a una web en temps real (quan el dispositiu està en funcionament). Es mesuren les partícules PM1, PM2.5 i PM 10 en ug/m3. A les web es mostren els valors instantanis actuals i les sèries temporals històriques de les mesures


2. Components
pms5003
Sensor de partícules PMS5003
Controlador NodeMCU Lolin v3
Router SIM 4G portàtil

Power Bank solar


3. Esquema


A la següent imatge es mostren les connexions que s'han de realitzar. A part d'aquestes s'ha d'unir el pin D0 amb el pin RST del nodemcu per tal de poder fer un deep sleep i després continuar. Això es fa per optimitzar la energia que es conumeix del power bank.


4. Codi arduino

A l'IDE s'ha de seleccionar la placa: NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)


#include <ArduinoJson.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <Arduino.h>

#include <ESP8266WiFiMulti.h>

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

//unsigned long lastTime = 0;
//unsigned long timerDelay = 10000;
 
void setup() {
 // our debugging output
 Serial.begin(9600);
 Serial.println();

 for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
  Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
  Serial.flush();
  delay(1000);
 }
 //WiFi.begin(ssid, password);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFiMulti.addAP("ec_temporal", "*******");
 Serial.println("Connecting");
 
 while(WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
 Serial.println("Timer set to 10 seconds (timerDelay variable), it will take 10 seconds before publishing the first reading.");
 
}
 
struct pms5003data {
 uint16_t framelen;
 uint16_t pm10_standard, pm25_standard, pm100_standard;
 uint16_t pm10_env, pm25_env, pm100_env;
 uint16_t particles_03um, particles_05um, particles_10um, particles_25um, particles_50um, particles_100um;
 uint16_t unused;
 uint16_t checksum;
};
 
struct pms5003data data;
  
void loop() {
 
 if (readPMSdata(&Serial)) {
  // reading data was successful!

  //if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
   // Check WiFi connection status
   if(WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED){
    httpGETRequest(String(data.pm25_standard));
    Serial.println(String(data.pm25_standard));
   } else {
    Serial.println("WiFi Disconnected");
   }
   //lastTime = millis();
  //}
 }
 ESP.deepSleep(30e6);
}
 
boolean readPMSdata(Stream *s) {
 if (! s->available()) {
  return false;
 }
 
 // Read a byte at a time until we get to the special '0x42' start-byte
 if (s->peek() != 0x42) {
  s->read();
  return false;
 }
 
 // Now read all 32 bytes
 if (s->available() < 32) {
  return false;
 }
  
 uint8_t buffer[32];  
 uint16_t sum = 0;
 s->readBytes(buffer, 32);
 
 // get checksum ready
 for (uint8_t i=0; i<30; i++) {
  sum += buffer[i];
 }
 
 // The data comes in endian'd, this solves it so it works on all platforms
 uint16_t buffer_u16[15];
 for (uint8_t i=0; i<15; i++) {
  buffer_u16[i] = buffer[2 + i*2 + 1];
  buffer_u16[i] += (buffer[2 + i*2] << 8);
 }
 
 // put it into a nice struct :)
 memcpy((void *)&data, (void *)buffer_u16, 30);
 
 if (sum != data.checksum) {
  Serial.println("Checksum failure");
  return false;
 }
 // success!
 return true;
}


String httpGETRequest(String val) {
 HTTPClient http;
 WiFiClient client;
  
 // Your IP address with path or Domain name with URL path 
 http.begin(client,"http://steam.iesportdalcudia.org/send.php?estacio=1&val=" + val);
 
 // Send HTTP POST request
 int httpResponseCode = http.GET();
 
 String payload = "{}"; 
 
 if (httpResponseCode>0) {
  Serial.print("HTTP Response code: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
  payload = http.getString();
 }
 else {
  Serial.print("Error code: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
 }
 // Free resources
 http.end();

 return payload;
}5. Lloc web

Codi Web
6. Fotografies de muntatges

Pendent de publicació