Documents
Avaluació
 
Projecte lingüístic de centre
 
Presentacions de les matèries del departament de Castellà
 
Presentacions de les matèries del departament de Català
Presentacions de les matèries del departament de Ciències
 
Presentacions de les matèries del departament d'Educació física
Presentacions de les matèries del departament d'Educació plàstica
Presentacions de les matèries del departament de Llengües estrangeres
Presentacions de les matèries del departament de Matemàtiques
 
Presentacions de les matèries del departament de Música
 
Presentacions de les matèries del departament de Socials
 
Presentacions de les matèries del departament de Tecnologia
 
Programacions 2018/2019
Manuals
IES PORT D'ALCÚDIA - C/ Bisbe Pont 9, 07400 Port d'Alcúdia. Tel. 971 54 72 46. Fax 971 89 78 30. e-mail: direccioportdalcudia@gmail.com / iesportdalcudia@iesportdalcudia.org